محورهای همایش

  • شبیه سازی و بررسی نظری سامانه های میکرو-نانوفلوییدیک
  • طراحی و ساخت اجزا ی سامانه های میکروفلوییدیک
  • عضو بر روی تراشه (بیماری بر روی تراشه – آنالیز دارو)
  • روش های ساخت میکروتراشه (آزمایشگاه بر روی تراشه، لوح فشرده و کاغذ)
  • حسگرها، حسگرهای زیستی، سیستم های تشخیصی و آنالیزرهای شیمیایی
  • تولید و تجاری سازی سامانه های میکروفلوییدیک
  • آینده نگری و سیاست گذاری در حوزه میکروفلوییدیک
دبیرخانه همایش از کلیه صاحب نظران، پزشکان، مهندسان، استادان، پژوهشگران، کارشناسان، شرکت ها، دانشجویان و دست اندرکاران حوزه میکروفلوییدیک و نانوفلوییدیک و علوم وابسته برای شرکت فعال در این همایش جهت ارائه دستاوردهای علمی خود در زمینه های تخصصی فوق دعوت به عمل می آورد.