تاریخهای مهم

تاریخ برگزاری همایش
10 و 11 اسفند ماه 1396
شروع ثبت نام
15 مهر 1396
آخرین مهلت ثبت نام بدون تاخیر
15 دی ماه 1396