هزینه‌های ثبت نام

  دانشجو عضو هیات علمی و پزشک ثبت نام در محل همایش
هزینه ثبت نام بدون تاخیر 100 هزار تومان 150 هزار تومان 200 هزار تومان
هزینه ثبت نام با تاخیر 120 هزار تومان 180 هزار تومان  
ارسال بیش از دو مقاله 30 درصد حق ثبت نام به ازای هر مقاله اضافه تا سقف 3 مقاله
ثبت نام با تاخیر مشمول 20 درصد ضریب تاخیر میشود.
هزینه ثبت نام شامل مجموعه مقالات، CD، ناهار و پذیرایی بین جلسات تنها برای فرد ثبت نام کننده است.
بعد از پایان مهلت ثبت نام بدون تاخیر (15 دی 1396)، هزینه های ثبت نام 20 درصد افزایش خواهد یافت.