کمیته راهبردی

دبیر اجرایی:
دکتر کسری اصفهانی
کمیته راهبردی:
دکتر محمد سعید سعیدی
 
دکتر خیراله مجیدی
 
مژده آذرنیاد
 
مهندس اسکندر عابدینی
 
مهندس صادق شجاعی
مهندس محمد شهرابی فراهانی
مهندس رضا بنده لو