کمیته علمی

دبیر علمی:
دکتر محمد سعید سعیدی
کمیته علمی:
دکتر محمد آجودانیان
 
دکتر علی ابویی مهریزی
 
دکتر محمدرضا اجتهادی
 
دکتر نیما ارجمندی
 
دکتر منوچهر اقبال
 
دکتر عبدالله الله‌وردی
 
دکتر جعفر امانی
 
دکترخسرو خواجه
 
دکترمحمدجواد رسایی
 
دکتر علی هاتف سلمانیان
 
دکتر جعفر سلیمیان
 
دکتر سید امید رعنایی
 
دکتر حمید لطیفی
 
دکتر رضا عسکری مقدم
 
دکتر مهدی فردمنش
 
دکتر کسری اصفهانی
 
دکتر جواد کوهسرخی
 
دکتر خیراله مجیدی
 
دکتر علی موسوی شائق
 
دکتر سید لطیف موسوی گرگری
 
دکتر سیدمحمدصادق موحد
 
دکتر سیدمهدی واعظ علایی